خدمات ما

بزرگترین مرکز سرویس آسانسور در تهران

بزرگترین مرکز سرویس آسانسور در تهران

به گواهی آمار یکی از مهمترین حوادث خطرناک و دردناک در استفاده از آسانسور،سقوط افراد در چاهک آسانسور می باشد که در خوشبینانه ترین حالت منجر به شــکستگی اعضا بدن و در بدبینانه ترین حالــت موجب مــرگ میشود متاســفانه سهم مرگ در این حادثه بیشــتر می باشد حال با مقدمه فوق نظر شــما رو به چند مورد آمــوزشی سـاده جلب می کنیم.امید است با رعــایت موارد ذیل آرامش را به خود و دیگران هدیه کنید

ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور عبارتست از بازیینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور. بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستمهایی که ایمنی آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می نماید و خرابی آنها باعث خطرات احتمالی جانی می گردد. از اینرو اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور کمتر از اهمیت نصب آسانسور نبوده و یک آسانسور صرفنظر از نوع آن و شرکت سازنده آن ، می بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد.

ادامه مطلب
چک لیست سرویس و نگهداری اسانسور

چک لیست سرویس و نگهداری اسانسور

در هر بازرسی ماهانه و ادواری، آسانسور بر اساس یک چک لیست بازرسی شده و وضعیت موارد موجود در چک لیست به مدیر ساختمان ارائه می گردد و تعمیرات بر اساس سوابق چک لیست آسانسور صورت میگیرد.

ادامه مطلب

Enter your keyword